Bij Randstad RiseSmart hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. 
We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.
In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

 • je  een outplacementprogramma volgt bij Randstad RiseSmart (outplacement), nadat je een outplacementaanbod hebt aanvaard bij (de tewerkstellingscel van) je vorige werkgever of nadat je zelf outplacement hebt gevraagd met een outplacementcheque van de RVA; 
 • je een coachingstraject volgt bij Randstad RiseSmart (career services), op eigen initiatief of in samenspraak met je werkgever;
 • je op eigen initiatief in loopbaanbegeleiding komt bij Randstad RiseSmart (loopbaanfocus), op eigen kosten of gesubsidieerd via de loopbaancheques van de VDAB; 
 • je in opdracht van VDAB, Actiris, Forem een trajectbegeleiding volgt bij Randstad RiseSmart (employability); 
 • je bij Randstad RiseSmart deelneemt aan een assessment of development center, testing en potentieelbeoordeling (competence en assessment services), in samenspraak met je huidige of potentiële werkgever. 

Wie zijn wij?

Randstad RiseSmart, divisie van Randstad HR Solutions nv, gevestigd in Access Building, Keizer Karellaan, 586 bus 8 te 1082 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).
Wanneer je bij Randstad RiseSmart een trajectbegeleiding (employability) of een gesubsidieerde loopbaanbegeleiding (loopbaanfocus) volgt, doet Randstad RiseSmart dat echter in opdracht van VDAB, Actiris of Forem. In dat geval zijn deze regionale arbeidsbemiddelingsdiensten de Verantwoordelijke voor de verwerking en is RiseSmart de Verwerker van je persoonsgegevens in de zin van de GDPR. 

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens zelf invult of achterlaat op onze website of op één van onze IT-applicaties/tools die we je ter beschikking stellen (outplacement/career services: Hubble, Spotlight), wanneer je je inschrijft bij één van onze Randstad RiseSmart-kantoren of wanneer je je op een andere wijze (vb. informatiesessie bij collectief ontslag, …) aanmeldt om gebruik te maken van één van onze dienstverleningen.
We verzamelen je gegevens ook zodra je door je vorige, huidige of potentiële werkgever bij ons wordt aangemeld in uitvoering van een door hem aan jou aangeboden en door jou aanvaarde dienstverlening van Randstad RiseSmart (outplacement, career services en competence & assessment services).
Ten slotte verzamelen we je gegevens eveneens wanneer je als werkzoekende aan de VDAB toestemming hebt gegeven om jouw gegevens aan ons over te maken in het kader van de uitvoering van een trajectbegeleiding (employability) of een gesubsidieerde loopbaanbegeleiding (loopbaanfocus) door Randstad RiseSmart. Hetzelfde gebeurt bij het afsluiten van een trajectbegeleidingsovereenkomst tussen jou, Actiris of Forem en Randstad RiseSmart.
Samengevat verzamelen wij je gegevens in de aanloop naar en de voorbereiding van de uitvoering van één van de dienstverleningen van Randstad RiseSmart waartoe je je rechtstreeks of onrechtstreeks hebt verbonden.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder jou daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.
We gebruiken je persoonsgegevens voor het sluiten en de uitvoering van de jou betreffende dienstverleningsovereenkomst die we met jou, met je vorige, huidige of potentiële werkgever en/of met een regionale arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Actiris, Forem) zijn aangegaan. Deze dienstverlening omvat één van de volgende diensten: outplacement, career services, loopbaanfocus, employability of competence & assessment services.
Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, naargelang de afgesproken dienstverlening en in voorkomend geval,

 1. een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met jou en/of met je vorige, huidige of potentiële werkgever of regionale arbeidsbemiddelingsdienst, deze professioneel uit te voeren en hiervoor de relevante administratie te voeren;
   
 2. de met jou en/of met je vorige, huidige of potentiële werkgever of regionale arbeidsbemiddelingsdienst afgesproken dienstverlening te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bepalen van de precieze inhoud en omvang van de dienst;
   
 3. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de afgesproken dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties. Dit gebeurt door onze consultants en kan deels geautomatiseerd verlopen. Het kan diensten inhouden zoals psychologische begeleiding, sollicitatietraining, job leads, opleidingen of workshops, hulp bij het schrijven van je cv en/of andere overeengekomen vormen van ondersteuning;
   
 4. je competenties te evalueren en/of te versterken en duurzaam te verbeteren, je ontwikkelingspotentieel te ontdekken en te begeleiden, je profiel te bepalen en je geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen in het kader van je bemiddeling naar tijdelijk of vast werk, of naar enig andere vorm van werk. Hierbij kunnen we onder meer gebruik maken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,…) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen en/of bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om maximaal resultaat uit de dienstverlening te kunnen halen;
   
 5. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz., bij Randstad RiseSmart of één van de bedrijven van Randstad of bij een derde partij (vb. Cevora);
 6. in uitvoering van de dienstverlening, de (wettelijk) verplichte of afgesproken rapportages, rapporten, resultaten en informatie te verstrekken aan jou, je vorige, huidige, of potentiële werkgever of tewerkstellingscel, regionale bemiddelingsdiensten of sectorfondsen;
   
 7. de dienstverlening van Randstad RiseSmart te factureren, subsidiedossiers op te stellen en subsidies aan te vragen (vb. Europees Sociaal Fonds, Sociaal Interventiefonds, …);
 8. aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels;
   
 9. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
   
 10. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles;
   
 11. statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor Randstad RiseSmart of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners). In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door Randstad RiseSmart publiek worden gemaakt of met derden worden gedeeld;
 12. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen;
   
 13. wettelijke verplichtingen na te leven en deze te kunnen aantonen;
   
 14. je toe te laten om je rechten (zie verder onder punt H) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.
   
 15. ter beschikking stellen van Randstad RiseSmart Technologie (Spotlight en alle daaraan gerelateerde software) zodat hier gebruik van gemaakt kan worden indien je dit wenst. 

We gebruiken en verwerken je persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van:

 1. onze (pre)contractuele relatie met jou en/of met je (vorige) werkgever of regionale arbeidsbemiddelingsdienst: 
  wanneer we rechtstreeks met jou een dienstverleningsovereenkomst (vb. loopbaanfocus) sluiten, hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen voorbereiden, opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren.  

  Dit is ook zo wanneer je zelf geen rechtstreekse partij bent bij een dienstverleningsovereenkomst van Randstad RiseSmart, maar waarbij je wel de “derde begunstigde” bent van die dienstverlening, en je bij je vorige, huidige of potentiële werkgever akkoord bent gegaan met de aangeboden dienstverlening (vb. outplacement, career services, competence & assessment services).

  Indien je niet wil dat je persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of (verder) uit te voeren. 
   
 2. de opdracht die aan Randstad RiseSmart werd toevertrouwd door VDAB, Forem en Actiris (employability en loopbaanfocus):

  wanneer je aan VDAB, Actiris of Forem de toestemming geeft om Randstad RiseSmart toegang te geven tot jouw persoonsgegevens, zullen we deze gegevens verzamelen en gebruiken in opdracht van VDAB, Actiris of Forem. Dit heeft tot gevolg dat RiseSmart niet optreedt als de Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens en dat je je met eventuele vragen betreffende je persoonsgegevens in eerste instantie tot VDAB, Actiris of Forem zal moeten richten.
   
 3. de wettelijke verplichtingen verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening: 

  onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen (vb. outplacement, loopbaanfocus, employability). We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan. 
   
 4. het legitiem belang van Randstad RiseSmart of van een derde partij: 

  indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Randstad RiseSmart of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.  

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht (vb. je identiteit en je contactgegevens) om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen nodig of wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers (vb. VDAB, Actiris, Forem bij employability of RVA bij outplacementcheque) of klanten (je vorige, huidige of potentiële werkgever of de tewerkstellingscel van je vorige werkgever) van Randstad RiseSmart. Als je ervoor kiest om ons je gegevens over te maken, mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met derden (zie verder onder punt E) in het kader van de uitvoering van de door jou gevraagde of aanvaarde dienstverlening.


Je  bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven, hetzij online via jouw profiel in Spotlight (outplacement/career services), hetzij aan je consultant in je Randstad RiseSmart-kantoor.


Klanten kunnen Randstad RiseSmart via een dienstverleningsovereenkomst inschakelen voor bijstand bij de zoektocht naar werk voor vorige werknemers, voor het bepalen en begeleiden van het ontwikkelingspotentieel of het evalueren en/of versterken van de competenties van huidige en toekomstige werknemers. In het kader van die dienstverleningsovereenkomst overhandigt de klant aan RiseSmart een lijst met de personen die in aanmerking komen voor de betrokken dienstverlening. 
Indien jij hiervoor in aanmerking komt, kunnen je naam, recente functie, privé-adres, telefoonnummer, e-mailadres, afdeling of bedrijfseenheid, en andere relevante persoonsgegevens op die lijst voorkomen.


Wanneer je je als deelnemer inschrijft of aanmeldt bij Randstad RiseSmart, of wanneer je door derden (vb. je werkgever) wordt aangemeld, deel jij of die derde alle relevante (documenten met) persoonsgegevens met ons. 


Naargelang de dienstverlening die je hebt gevraagd of aanvaard, kan het onder meer om de volgende persoonsgegevens gaan:
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

 

 • geboortedatum, leeftijd en geslacht;
 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis;
 • curriculum vitae (cv), detailinformatie over huidige en vorige functies, huidige en vorige werkgevers, informatie over diploma’s, talenkennis, bemiddelingen, werkervaringen, …;
 • gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via RiseSmart hebt gevolgd of gedaan;
 • je doelstellingen/actieplan op het vlak van coaching, competentie- en/of loopbaanontwikkeling; 
 • je huidig of vorig loon en toekomstverwachtingen inzake loon, uit te oefenen functie, sector, werkgever, werktijden, …;
 • je professioneel sociale media-profiel en andere relevante profielen van je netwerk;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz.;
 • informatie over de status, voortgang en mijlpalen in je zoektocht naar een job;
 • resultaten van assessments en competence services of career services;
 • verslagen van je consultant, coach, …, naar aanleiding van interviews, gesprekken, coachings, …;
 • verplichte rapportages aan onze opdrachtgevers (vb. VDAB, Actiris, Forem bij employability of RVA bij outplacementcheque) of klanten (je vorige, huidige of potentiële werkgever of de tewerkstellingscel van je vorige werkgever);
 • informatie over je klanttevredenheid of andere feedback over onze dienstverlening.
 • Gebruikersnaam, wachtwoord in het kader van je Spotlight profiel.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens, behalve wanneer dit nodig is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen en voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden gegevens bedoeld over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


De persoonsgegevens die we van jou verzamelen, slaan we op in een beveiligde database.  Wanneer we gebruik maken van Randstad RiseSmart Technology (Spotlight - outplacement/career services), worden al je persoonsgegevens en andere informatie van of over jou samengebracht in een aparte database en kunnen je gegevens opgeslagen worden op servers die in de Verenigde Staten of in andere landen worden gehost. De consultants en coaches van Randstad RiseSmart en de verantwoordelijken voor Randstad RiseSmart Technology hebben toegang tot je online profiel op Spotlight. Zij kunnen daar behoeften en actiepunten bepalen, en kunnen, indien je op zoek bent naar werk, vanuit om het even welk kantoor of werklocatie, vacatures posten op je profiel.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van de door jou gekozen of aanvaarde dienstverlening van Randstad RiseSmart, de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Randstad RiseSmart of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Randstad RiseSmart of van een derde partij), kan Randstad RiseSmart bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

 

 1. aan andere vennootschappen van de Randstad groep in België waartoe Randstad RiseSmart behoort, zoals onder meer Randstad Group Belgium nv, voor onder meer:
  - aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van begeleiding naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, jobaanbod, …);
  - intragroepdienstverlening (administratieve taken zoals facturatie, IT-diensten, …);
  - inspectie- en klachtenbeheer (legal services)
   
 2. aan de holdingvennootschap van Randstad (waartoe Randstad RiseSmart behoort), of andere vennootschappen binnen het Randstad concern, voor onder meer:
  - managementinformatie;
  - interne audits;
  - interne dienstverlening;
   
 3. aan opdrachtgevers (vb. VDAB, Actiris, Forem bij employability of RVA bij outplacementcheque) of klanten (je vorige, huidige of potentiële werkgever of de tewerkstellingscel van je vorige werkgever en sectorfondsen) van Randstad RiseSmart, voor onder meer:
  - alle verplichte of nodige rapportages in het kader van de afgesproken dienstverlening en enkel wanneer deze verplicht nominatief moeten zijn;
  - resultaten van competence en assessments services of career services die ook met jou worden besproken;
  - facturatie van de dienstverlening;
  - audits of inspecties bij klanten;
   
 4. aan leveranciers van Randstad RiseSmart, voor onder meer:
  - het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Randstad RiseSmart (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, ...);
  - het leveren van diensten aan Randstad RiseSmart in het kader van de dienstverlening (vb. ongevallenverzekering bij outplacement);
   
 5. aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer:
  - audit van onze jaarrekeningen;
  - verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
  - audit van subsidiedossiers (vb. Europees Sociaal Fonds);
   
 6. aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:
  - het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
  - wetenschappelijk onderzoek;
  - tevredenheidsenquêtes;
  - statistische doeleinden;
   
 7. aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:
  - federale en regionale inspectiediensten
  - erkenningsinstanties;
   
 8. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. 

Je persoonsgegevens worden door RiseSmart niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.
Bij de ontwikkeling van de activiteiten van RiseSmart mag RiseSmart activiteiten of activa kopen of verkopen.  In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.  
Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in opdracht van RiseSmart, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen. 

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Randstad  RiseSmart neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Zo kan RiseSmart gebruik maken van Randstad RiseSmart Technology om de dienstverlening te ondersteunen en om je persoonsgegevens te registreren. Randstad RiseSmart Technology wordt geleverd door Randstad RiseSmart Inc., onze RiseSmart entiteit in de VS, en wordt ondersteund door Randstad RiseSmart HR Services Pvt. Ltd. in India.  Klanten en andere Randstad RiseSmart entiteiten en onderaannemers kunnen ook buiten België gesitueerd zijn. Randstad RiseSmart heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  
Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij de Data Protection Officer (zie verder). 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan nodig.  
De bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken, de dienstverlening die je geniet en de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen en verjaringstermijnen.
Standaard houden wij je gegevens en je dossier 4 jaar bij, te rekenen vanaf de start van onze dienstverlening. Deze termijn laat toe om zonder problemen de terugkeergarantie bij outplacement (naargelang de duurtijd van het aangeboden programma) te respecteren of een eventueel vervolg op een eerder gevolgd programma te faciliteren (vb. loopbaanfocus, career services, employabiity).
Voor competence & assessment services bedraagt de bewaartermijn 2 jaar, gelijk aan de maximale geldigheidsduur van de resultaten/rapporten van dergelijke assessments. Dit gebeurt eveneens om een eventuele latere bespreking hierover nog te kunnen faciliteren.
Na de actieve bewaartermijnen van 4 en 2 jaar voor de consultants in onze kantoren, worden je gegevens en je dossier enkel nog centraal gearchiveerd en passief (inclusief verwijdering van de niet langer noodzakelijke gegevens) bijgehouden voor de tijd die nodig is omwille van wettelijke bewaartermijnen, geschillenbeheer, en statistische, audit- en controledoeleinden.

Beveiligingsmaatregelen?

Randstad RiseSmart doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Randstad RiseSmart met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Wat zijn jouw rechten?

Randstad RiseSmart verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan volgende rechten uitoefenen: 


Recht van bezwaar 

Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Randstad RiseSmart of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen. 


Recht van Inzage

Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. 
Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.  

Beschik je over een online profiel in Spotlight (outplacement/career services), dan heb je automatisch reeds inzage in een groot deel van de over (en door) jou geregistreerde persoonsgegevens.


Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen. 

Beschik je over een online profiel in Spotlight (outplacement/career services), dan kan je, zonder enige tussenkomst van Randstad RiseSmart, zelf een groot deel van je persoonsgegevens aanpassen en aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd telefoonnummer, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige assessmentresultaten, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.


Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Randstad RiseSmart hebt bezorgd, door Randstad RiseSmart in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier).  


Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op jouw vraag overgaan tot verwijdering van je gegevens.  

Je kan dit recht evenwel niet uitoefenen zolang je nog gebruik maakt van de dienstverlening van Randstad RiseSmart. 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Randstad RiseSmart).
 • de verwerking van je persoonsgegevens door Randstad RiseSmart onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).


Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door gebruik te maken van dit formulier.  

Je kan dit formulier zelf downloaden of dit vragen aan je consultant in een Randstad RiseSmart-kantoor. 
Op het formulier vind je verdere instructies voor het invullen en het verzenden van je aanvraag. 


Je moet ook steeds een kopie van je identiteitskaart meesturen zodat we zekerheid hebben over de identiteit van de aanvrager. Zonder deze kopie wordt je aanvraag niet behandeld. 


Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. 
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging.  

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.
 

Cookies

Op ons domein randstadrisesmart.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Randstad RiseSmart of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Randstad via  privacy@randstadgroup.be

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via information.security@randstadgroup.be.

Wijzigingen

Randstad RiseSmart kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van randstadrisesmart. 
Deze versie is opgesteld in februari 2019.

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contacteer ons